Aktualności

   Na początku maja b.r. "Detektywi Przeszłości" ogłosili konkurs plastyczny poświęcony zabytkom Starego Wielisławia.

    Podpisane prace (technika dowolna) prosimy składać w bibliotece w Starym Wielisławiu do końca czerwca b.r. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbędzie się na spotkaniu podsumowującym projekt we wrześniu b.r.

 

—————————————————————————————————————

 

 

   Pod koniec kwietnia 2017 r. nieformalna grupa młodzieży "Detektywi Przeszłości", której pasją jest odkrywanie zagadek związanych z przeszłością regionu, zanotowała kolejny sukces. Tworzącej ją młodzieży, w wieku 16-19 lat, na codzień uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, udało się zdobyć grant w wysokości 10 000 zł w konkursie "Wolontariat dla Dziedzictwa 2017", organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Projekt potrwa od kwietnia do września 2017 r.

    Planowane efekty projektu to przede wszystkim stworzenie (na tzw. dolnej drodze) ścieżki edukacyjnej "Osiem wieków Starego Wielisławia", na której ustawione zostaną cztery trójjęzyczne tablice (w języku polskim, czeskim i niemieckim) z historycznymi ciekawostkami odnoszącymi się do przeszłości miejscowości. Tablice będą ponadto opatrzone qr-kodami odsyłającymi do strony internetowej projektu: www.historiawielislaw.cba.pl. Staną się one również częścią opracowanej w projekcie gry terenowej – Questu, która poprowadzi przez całą miejscowość, pokazując liczne przykłady wielokulturowego dziedzictwa wsi (zabytki, pomniki małej architektury sakralnej i inne ciekawe miejsca). Gra terenowa, nowa forma turystyki lokalnej (zbliżona do geocachingu), dostosowana będzie do różnych grup wiekowych uczestników.

   W projekcie powstanie również unikalny film promujący najciekawsze obiekty zabytkowe we wsi, który przyczyni się z pewnością do poszerzenia infrastuktury turystycznej wsi i promocji samej miejscowości.

   Ostatnim efektem będzie opracowany w projekcie przewodnik historyczn-turystyczny po najciekawszym z zabytków Starego Wielisławia: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, najstarszym kościele pielgrzymkowym regionu.

 

————————————————————————————————————-

 

Projekt "Stary Wielisław,wieś z historią w tle"

   Ziemia Kłodzka jest częścią Euroregionu Glacensis. Jej potencjałem jest wielukulturowe dziedzictwo (m.in. wpływy kultury czes., niem.). Można tu odnaleźć wiele pomników historii, większych (np. pałace) i mniejszych (kapliczki przydrożne). Turystyczne zainteresowanie regionem niesie z sobą potrzebę ciąglego poszerzania tej oferty i jej promocji. Stosunkowo dobrze radzą sobie z tym miasta, inaczej wygląda to w okolicznych wioskach. Wiele pomników kultury materialnej wciąż czeka tam na swoje „odkrycie“. Często zdarza się, że sami mieszkańcy (żyjący tu od 1945 r.) nie są świadomi ich kulturowej wartości.

   Jedną z takich „zapomnianych“ dziś wiosek jest Stary Wielisław, oddalony o 10 km od Kłodzka. Znajduje się w nim jeden z najstarszych kosciołów regionu (wzm. od 1300 r.), cel licznych pielgrzymek z kraju i zza granicy. Prowadząca przez wieś droga sprzyja uprawianiu turystyki rowerowej, pieszej, etc. Pomimo wielu zabytków istniejących we wsi, większość nie doczekała się osobnego opracowania. Źródła traktujące o tych obiektach można odnaleźć w archiwach, bibliotekach i Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

 

IMAG4386

 

Cele projektu:

- poszerzenie wiedzy uczestników i odbiorców projektu o wielokulturowym dziedzictwie regionu,

- poszerzenie oferty turystycznej Ziemi Kłodzkiej,

- zaprojektowanie trasy turystycznej (pieszej, rowerowej, etc.) w miejscowości Stary Wielisław, k. Kłodzka

   Naszym projektem chcemy przybliżyć te obiekty „przywracając“ je społeczności lokalnej w formie trasy turystycznej. Wypracowana przez nas metodologia działań może zainspirować do podobnych działań w innych miejscowościach.

 

Logo projektu:

Logo wykonał Łukasz Bury.

 

—————————————————————————————————————————————-

 

   W dniu 15 czerwca br, w nowej Sali Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym podsumowany został projekt "Stary Wielisław z historią w tle" oraz zaprezentowane zostały przyszłe działania, m.in. pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie tablic, które w przyszłości zostana umieszczcone obok zabytków na Naszej trasie turystycznej.

 

spotkanie1

 

   Więcej zdjęć ze spotkania:

https://www.facebook.com/marek.krolikowski.330/media_set?set=a.1141858862507107.1073741834.100000490111307&type=3

 

   Spotkanie podsumowujące projekt: Stary Wielisław z historią w tle"

https://www.youtube.com/watch?v=OThGpZ5G9PM&feature=youtu.be

————————————————————————————————————————————-

 

   Miło mi poinformować, że opracowana w projekcie "Stary Wielisław z historią w tle" trasa turystyczna po zachowanych do dziś dzień zabytkach kultury materialnej w miejscowości znalazła uznanie redakcji ogólnopolskiego miesięcznika "Podróże".

   W najnowszym numerze można przeczytać artykuł o Polanicy Zdrój, a w nim także o interesujących miejscach wokół samego miasta, które warto odwiedzić w ramach rowerowych lub pieszych wypraw turystycznych. Wśród nich wymieniona została również Nasza trasa turystyczna po Starym Wielisławiu.

 

1

 

Z artykułem można zapoznać się tutaj:

https://www.facebook.com/marek.krolikowski.330/media_set?set=a.1141858862507107.1073741834.100000490111307&type=3

 

——————————————————————————————————————————
 

   W dniu dzisiejszym (31.08.2015) podane zostały wyniki II edycji konkursu grantowego Fundacji BZWBK "Tu mieszkam, tu zmieniam".

   Miło mi poinformować, że jednym z 50 projektów krajowych, nagrodzonych grantem finansowym w wysokości 7000 zł został Nasz projekt

 

"STARY WIELISŁAW, WIEŚ Z HISTORIĄ W TLE"

 

   Projekt "Stary Wielisław, wieś z historią w tle" związany jest z poznaniem i promowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jego głównym celem jest stworzenie na terenie jednej z najstarszych miejscowości Ziemi Kłodzkiej trasy turystycznej w oparciu o zachowane zabytki, która poszerzałaby ofertę turystyczną regionu. Realizuje go 10 osobowa nieformalna grupa młodzieży w wieku 16 – 19 lat "Detektywi przeszłości" pod opieką coacha, historyka i regionalisty, co ma zapewnić rzetelność realizowanych działań, podobnie jak poprzedzająca je szczegółowa kwerenda w dostępnych źródłach. Projekt przyczyni się do kształtowania tożsamości lokalnej uczestników i odbiorców. W ramach jego realizacji zaplanowane zostały różnorodne działania: warsztaty, spotkania, wycieczki. Efektem projektu będą tablice informacyjne, a także foldery i przewodnik po Starym Wielisławiu, które poszerzą ilość dostępnych dziś publikacji regionalnych oferowanych turystom odwiedzającym region.

   Tematyka projektu dotyczy Starego Wielisławia w jego granicach historycznych, które znacznie wykraczają poza dzisiejsze granice administracyjne miejscowości (np. część dawnej wsi, tzw. Wielisław Dolny, administracyjnie należy dziś do miasta Kłodzka).

  

   Organizacją wspierającą realizację projektu jest:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych: Naukowych, Innowacyjnych, Artystycznych SILNIA!

 

nowy.

DSC_0211...

 

——————————————————————————————————————————

 

   W dniu 28 października 2015 r. grupa projektowa uczestniczyła w warsztatach: „Jakie informacje można odnaleźć w starych napisach i dokumentach“, które poprowadził coach w projekcie, a jednocześnie nauczyciel historii w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości i regionalista. W trakcie warsztatów „Detektywi przeszłości” zapoznali się z podstawami paleografii staroniemieckiej na przykładzie wybranych dokumentów archiwalnych oraz treścią zachowanych napisów i inskrypcji na obiektach sakralnych (krzyże, kapliczki) i świeckich (budynki) w miejscowości Stary Wielisław.

 

———————————————————————————————————–

 

   W dniu 5 listopada 2015 r. grupa projektowa uczestniczyła w warsztatach terenowych w Starym Wielisławiu.

   Ich celem było przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu i podjęcie próby odtworzenia założeń przestrzennych parku w miejscowości Stary Wielisław, a także przygotowanie dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych na terenie miejscowości.

   Efekty warsztatów zaprezentowane zostały w zakładce "Park obok Dworu Dolnego"

 

20151105_101321 (Copy)

 

———————————————————————————————————-

  

   W dniu 18 listopada br. w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie nieformalnej grupy mlodzieży "Detektywi przeszłości" z wicewójt Gminy Kłodzko, Panią Urszulą Panterałką. Uczestnicy przedstawili zaproszonemu gosciowi główne założenia realizowanego projektu "Stary Wielisław, wieś z historią w tle", który spotkał się z życzliwym przyjęciem ze strony władz gminy. Pani wicewójt zadeklarowała chęć wsparcia grupy projektowej w jej działaniach, szczególnie ze strony formalno-prawnej. Efektem nawiązanej współpracy było plenerowe spotkanie przedstawicieli grupy z urzędnikiem Gminy Kłodzko na terenie miejscowości Stary Wielisław, które mialo miejsce w dniu 26 listopada br. W czasie objazdu po miejscowości wskazaliśmy potencjalne miejsca usytuowania tablic informacyjnych poświęconych wybranym zabytkom, ustaliliśmy właścicieli lub zarządców działek, na których mają stanąć tablice

 

12233190_848411981938374_1311963913_n

 

———————————————————————————————————–

 

   W środę, 9 grudnia 2015 r., w Sali Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu odbyło się spotkanie mające związek z nowo planowanym projektem, pod roboczym tytułem „Szlak Pomników”.

   Projekt zakłada stworzenie nowej trasy turystycznej, w oparciu o zachowane zabytki kultury materialnej czterech sąsiadujących ze sobą miejscowości: Polanica Zdrój, Stary Wielisław, Szalejów Dolny oraz Szalejów Górny, która ma wzbogacić ofertę turystyczną regionu.

   Jego inicjatorem jest p. Helmut Goebel, były mieszkaniec Szalejowa Dolnego, który zasłużył się między innymi działaniami związanymi z renowacją zabytków tzw. małej architektury sakralnej na terenie ww. miejscowości.

   W związku z realizowanymi projektami, mającymi na celu promowanie dziedzictwa kulturowego Starego Wielisławia („Stary Wielisław z historią w tle” oraz „Stary Wielisław, wieś z historią w tle”), które miałem okazje zaprezentować podczas nieoficjalnego spotkania z p. Helmutem oraz p. Henrykiem Grzybowskim w sierpniu br., zostałem zaproszony do współpracy przy realizacji projektu.

   Na spotkaniu grudniowym, w którym wzięli udział przedstawiciele władz gminnych (w osobach Wójta Gminy Kłodzko oraz Burmistrza Polanicy Zdrój) i samorządowych, wybrany został zespół roboczy, w którego składzie mam zaszczyt uczestniczyć.

   Kolejne spotkanie, zaplanowane na 20 stycznia 2016 r., poświęcone będzie prezentacji obiektów, które mają znaleźć się na trasie turystycznej.

 

————————————————————————————————————-

 

   W nowy 2016 r. wchodzimy z kolejnym sukcesem. Z końcem grudnia 2015 r. "Detektywom Przeszłości" udało się uzyskać formalną zgodę władz Gminy Kłodzko na umieszczenie na terenie miejscowości Stary Wielisław dwóch tablic informacyjnych przy wybranych przez Nas zabytkach. Ponadto uzyskalismy również zgodę proboszcza parafii, reprezentującego Zgromadzenie Najświętszych Serc  Jezusa i Maryi na usytuowanie tablicy informacyjnej przy drewnianej kapliczce w centrum wsi.

 

————————————————————————————————————-

 

   Dziś (20.01.2016 r.) w Sali Pielgrzyma przy kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starym Wielisławiu odbyło się spotkanie grupy realizującej projekt „Szlak pomników”, którego głównym celem jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie nowej trasy turystycznej obejmującej najciekawsze, zabytkowe obiekty kultury materialnej w miejscowościach: Polanica Zdrój, Stary Wielisław, Szalejów Dolny oraz Szalejów Górny. Oprócz liderów wzięli w nim udział zaproszeni goście: p. Jan Stypuła (Towarzystwo Miłośników Polanicy) oraz p. Leszek Więckowski (Ziębice). Na spotkaniu zaprezentowane zostały propozycje obiektów z ww. miejscowości, które miałyby znaleźć się na planowanej w projekcie trasie. Jako historykowi zgłębiającemu od lat dzieje Starego Wielisławia przypadła mi w udziale prezentacja obiektów w rodzinnej miejscowości. Chciałbym zaznaczyć, że jego tematyka ściśle wiąże się z innym, realizowanym przez młodzież skupioną w nieformalnej grupie „Detektywi Przeszłości” (pod moją opieką) projektem „Stary Wielisław, wieś z historią w tle”, którego celem jest stworzenie podobnej trasy turystycznej na terenie miejscowości.

   Spotkanie zaowocowało również nawiązaniem współpracy pomiędzy grupą projektową (a ściślej pasjonatami historii regionu, szczególnie okolic Starego Wielisławia) oraz władzami Ziębic. Oddalone od siebie ośrodki łączy osoba księcia Jana Ziębickiego. Przed Starym Wielisławiem (jadąc od Kłodzka, dawniej w granicach administracyjnych wsi) znajduje się kaplica upamiętniająca śmierć księcia w bitwie z husytami w 1428 r. Okazją do nawiązania bliższej współpracy stał się m.in. opublikowany w grudniowym numerze „Gazety Ziębickiej” artykuł mojego autorstwa pt. „Bitwa z husytami pod Starym Wielisławiem w 1428 r.” promujący wieś i jej dziedzictwo kulturowe.

 

spotkanie.

 

więcej zdjęć na stronie: https://www.facebook.com/starywielislawzhistoriawtle/

————————————————————————————————————-

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów historii lokalnej, mieszkańców turystów i nie tylko.

 

plakat.1

 

 

   W dniu 30 kwietnia 2016 r. w Centrum Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych w Starym Wielisławiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Stary Wielisław, wieś z historią w tle".

   Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QjkiNINzx3s

 

   Z efektami projektu można zapoznać się na podstronie: Zabytki w Starym Wielisławiu.

 ———————————————————————————————————-

 

   Pod koniec września b.r. ukazała się monografia Starego Wielisławia. Jest to zarazem pierwsza publikacja w języku polskim, która w sposób syntetyczny opisuje dzieje wsi i miejscowego sanktuarium od początków istnienia miejscowości do 1945 r.

        okladka